آموزش

آموزش های صوتی

آموزش نگهداری گیاهان آپارتمانی

همکاری مجموعه گل مریم با رادیو اقتصاد در جهت فرهنگ سازی نگهداری از گیاهان آپارتمانی (برنامه مدیریت نوین)

اطلاعات بیشتر

آموزش های تصویری

آموزش نگهداری گیاهان آپارتمانی

همکاری مجموعه گل مریم با رسانه ملی (مصاحبه های پخش شده در شبکه آموزش سیما)

اطلاعات بیشتر